logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13236. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 d'octubre de 2019 per la qual es nomena el senyor José Alfredo Martínez Hernández investigador col·laborador de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor José Alfredo Martínez Hernández investigador col·laborador de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 de desembre de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) i Sra. Gerent de la Universitat.