logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13225. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de setembre de 2019 per la qual es nomena el senyor José Ángel Rubiño Díaz investigador col·laborador del Departament de Biologia amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor José Ángel Rubiño Díaz investigador col·laborador del Departament de Biologia pel període comprès entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 de juliol de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.