logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13224. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de setembre de 2019 per la qual es fa pública la composició de la comissió organitzadora de les proves d'admissió a grau de la Universitat de les Illes Balears.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i en virtut del que preveu l’article 4 de l’Acord normatiu 13147/2019, de 25 de juliol, pel qual es regulen les proves d’admissió als ensenyaments universitaris de grau (FOU núm. 484, de 30 de juliol), he disposat de fer pública la composició d’aquesta comissió.

Els membres que en formen part són:

 1. President: el vicerector de Docència, doctor Juan Frau Munar, com a titular, i la vicerectora de Professorat, doctora M. Antònia Fornés Pallicer, com a presidenta suplent.
 2. Secretari: el coordinador de les proves d’admissió, nomenat pel Consell de Direcció, doctor Daniel Adrover Roig, com a titular, i el doctor Daniel Ruiz Aguilera, com a secretari suplent.
 3. Vocals:
  • La vicerectora d’Estudiants, doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, com a titular, i la vicerectora d’Economia i Infraestructures, doctora Maria Llompart Bibiloni, com a vocal suplent.
  • Els degans de les facultats i els directors dels centres, o les persones que deleguin, que tinguin estudis amb proves d’admissió: el doctor Josep Lluís Oliver Torelló, degà de la Facultat d’Educació, com a titular, i el doctor Jaume Cantallops Ramon, com a suplent.
  • El director tècnic de l’oficina d’accés, doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops, com a titular, i el doctor Bartomeu Vilanova Canet, com a suplent.
  • El director del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, senyor Francisco José Bastida López, o la persona que delegui, com a titular, i el senyor Andreu Gerard Pierre Vivas, com a suplent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet