logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13226. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de setembre de 2019 per la qual es nomena el senyor Joan Torrens Sastre investigador col·laborador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Joan Torrens Sastre investigador col·laborador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 de desembre de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.