logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13223. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de setembre de 2019 per la qual es nomena coordinador de les proves d'admissió a la Universitat el professor Daniel Adrover Roig.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, d'acord amb les previsions de l’article 4 de l’Acord normatiu 13147/2019, de 25 de juliol, pel qual es regulen les proves d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn coordinador de les proves d’admissió indicades el professor Daniel Adrover Roig, que també serà el secretari de la comissió organitzadora de les proves d’admissió a grau de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes des d’avui.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector de Docència, Sra. vicerectora d’Estudiants i Sra. Gerent de la Universitat.