logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13221. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 d’octubre de 2019 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3783

 

Consell Insular de Mallorca i Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors

 

 

Llorenç Huguet

(Rector)

 

 

Cessió de l’ús de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real al Consell Insular de Mallorca, amb la col·laboració de la UIB quant a la recuperació del fons i poder facilitar-hi l’accés al públic

 

 

4/6/2019

 

14/6/2019

 

Quatre anys, prorrogable per un termini màxim de quatre anys més

 

3798

 

Red Eléctrica de España, SAU

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Establir les condicions de col·laboració de Red Eléctrica per a la difusió del joc entreREDes als centres educatius de Mallorca (programa PortUIB)

 

3.000 euros

 

25/6/2019

 

10/7/2019

 

31/12/2019

 

3802

 

Institut d’Estudis Baleàrics

 

 

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

 

Col·laboració en la investigació en temes lul·lians en el marc de la Càtedra Ramon Llull durant els cursos 2019-20, 2020-21, 2021-22 i 2022-23

 

100.000 euros

 

21/5/2019

 

24/5/2019

 

De l’1/10/2019 al 30/9/2023

 

3805

 

Conselleria d’Educació i Universitat

 

Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)

 

Establir unes pautes generals entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per millorar la coordinació en la preparació i disseny de la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU)

 

Previsions de la clàusula 5.5

 

21/5/2019

 

23/5/2019

 

Quatre anys

 

3807

 

Fundació Guillem Cifre de Colonya i particular

 

Enrique García

(vicerector d’Investigació i Internaciona-lització)

 

 

Col·laboració per a la creació del contracte predoctoral Clara Hammerl per als estudis de doctorat a la Universitat de les Illes Balears

 

21.501 euros

 

11/6/2019

 

20/6/2019

 

Un any, prorrogable fins a tres anys

 

3810

 

Conselleria d’Educació i Universitat

 

Antònia Fullana (Gerent)

 

Extinció i liquidació del Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU), d’acord amb l’acta de liquidació i de la Comissió Liquidadora amb efectes des del dia 31 de desembre de 2018

 

Previsions de la segona clàusula

 

28/5/2019

 

23/5/2019

 

n. e.

 

3815

 

Fundació Bancària “la Caixa”

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

Establir el marc de col·laboració per al desenvolupament d’activitats de caràcter cultural i social, segons l’annex del conveni

 

100.000 euros

 

18/6/2019

 

12/9/2019

 

 

31/12/2019

 

3816

 

Universitat Oberta de Catalunya

 

CEP

 

 

Pròrroga de l’addenda subscrita entre la Universitat Oberta de Catalunya i la UIB en data 31/6/2017

 

 

2/7/2019

 

10/7/2019

 

31/7/2023

 

3818

 

Particular

 

Antònia Paniza

(Secretària General)

 

Donació d’ajuts d’un particular destinats a estudiants de postgrau perquè puguin realitzar estudis de màster relacionats amb l’advocacia, l’educació i la música (beca Joan Vidal Perelló)

 

54.300 euros

 

25/6/2019

 

12/7/2019

 

Cinc anys, renovable

 

3821

 

Centre de Terminologia TERMCAT

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

Pròrroga de l’acord marc de col·laboració en l’àmbit terminològic, que preveu l’assessorament mutu en matèria terminològica, la cessió d’eines i de recursos, la coparticipació en projectes i l’organització d’iniciatives conjuntes (ref. 3102), signat el 24/7/2015

 

 

9/7/2019

 

23/7/2019

 

 

Quatre anys