logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13211. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juliol de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Maria Assumpció Rost Bagudanch.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Maria Assumpció Rost Bagudanch pel període comprès entre el 21 d’octubre i el 22 de novembre de 2019.

Les retribucions que percebrà la professora contractada doctora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora contractada doctora gaudirà de la llicència a la Universitat de Barcelona.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.