logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13212. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juliol de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora Cristina Suárez Gómez.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis a la professora Cristina Suárez Gómez pel període comprès entre el 21 de novembre i el 21 de desembre de 2019.

Les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora esmentada gaudirà de la llicència al Centro Educativo y Cultural Español Reyes Católicos (Ambaixada Espanyola de Colòmbia) i a l’Instituto Caro y Cuervo (Colòmbia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.