logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13210. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juliol de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Juan José Bermúdez de Castro Acaso.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Juan José Bermúdez de Castro Acaso pel període comprès entre el 16 de setembre i el 16 de desembre de 2019.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor contractat doctor gaudirà de la llicència a la Universitat Politècnica de Madrid.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juliol de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.