logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13209. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de setembre de 2019 per la qual es declara el reingrés al servei actiu del senyor Francisco Julio Batle Lorente.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor Francisco Julio Batle Lorente com a director general de Política Industrial de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret 74/2019, de 6 de setembre, i la sol·licitud de l’interessat de reingrés al servei actiu.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de serveis especials, i de conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 104.1 dels Estatuts d’aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, declar el reingrés al servei actiu del senyor Francisco Julio Batle Lorente al cos de professors titulars d’universitat de la Universitat de les Illes Balears, de l'àrea de coneixement d’Organització d’Empreses del Departament d’Economia de l’Empresa, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 4 de setembre de 2019.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia de l'Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.