logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13208. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 de setembre de 2019 per la qual es declara el reingrés a la Universitat de les Illes Balears del senyor Ángel Jurado Segovia amb efectes retroactius.

Aquest Rectorat ha vist que, d’acord amb el Decret 171/2019 del Consell de Govern de la Comunitat de Madrid (BOCM de 4 de setembre de 2019), el senyor Ángel Jurado Segovia va deixar el càrrec de director general de Treball de la Comunitat de Madrid, i ha vist la sol·licitud de l’interessat de reingrés a la Universitat de les Illes Balears.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de suspensió de contracte, d’acord amb l’article 45.1, apartat f), del Reial decret legislatiu 2/2015, i de conformitat amb el que disposa l’article 48.1 del mateix Reial decret, amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la UIB, declar el reingrés a la Universitat del senyor Ángel Jurado Segovia, professor contractat doctor del Departament de Dret Públic, amb efectes econòmics i administratius retroactius del dia 4 de setembre de 2019.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.