logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13207. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de setembre de 2019 per la qual es nomena el senyor Jesús Andrés García Sevilla investigador col·laborador de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Jesús Andrés García Sevilla investigador col·laborador de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) pel període comprès entre el 30 de setembre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i Sra. Gerent de la Universitat.