logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 485 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de setembre de 2019
Rectorat

13206. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de setembre de 2019 per la qual es nomena la senyora María Cecilia Ferreira Prado investigadora col·laboradora de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora María Cecilia Ferreira Prado investigadora col·laboradora de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) pel període comprès entre l’1 de setembre de 2019 i el 30 d’agost de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de setembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) i Sra. Gerent de la Universitat.