logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13081. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d'abril de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Fernanda Caro Blanco amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filosofia i Treball Social, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a la professora contractada doctora Fernanda Caro Blanco pel període comprès entre el 6 i el 30 d’abril de 2019.

Les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquesta professora gaudirà de la llicència a l’Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores Nagayama Norio - INFANT a Lima i Iquitos (Perú).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.