logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13080. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d'abril de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Miquel Àngel Capellà Galmés.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, s'atorga una llicència per estudis al professor Miquel Àngel Capellà Galmés pel període comprès entre el 30 d’abril i l’1 de juny de 2019.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest professor gaudirà de la llicència a la Universitat de Roma (Itàlia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.