logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13077. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d'abril de 2019 per la qual es nomena assessor del Rector el professor Jaume Carot Giner.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l’article 38.1.u), nomèn assessor del Rector en matèria de recerca i relacions amb la European University Association el professor Jaume Carot Giner, amb efectes únicament administratius des del dia 1 de maig de 2019.

Les seves funcions són les que li atribueixi el Rector directament o per mitjà del vicerector d’Investigació i Internacionalització.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet