logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13078. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de març de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l'ajudanta Beatriz Gómez Suárez amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l’ajudanta Beatriz Gómez Suárez pel període comprès entre el 4 de març i el 4 de juny de 2019.

Les retribucions que percebrà l’ajudanta esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquesta ajudanta gaudirà de la llicència a la Universitat d’Estocolm (Suècia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de març de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.