logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13075. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d'abril de 2019 per la qual es disposa que el professor Jaume Carot Giner cessi com a vicerector d'Investigació i Internacionalització.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.e) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l’article 40.3, dispòs que en data 30 d’abril de 2019 entri en vigor el cessament del professor Jaume Carot Giner com a vicerector d’Investigació i Internacionalització, el qual, de conformitat amb l’article 62.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou vicerector que assumeixi les seves competències.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet