logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13074. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 d'abril de 2019 per la qual es canvia l'àrea de coneixement de la professora Caterina Mercè Picornell Belenguer.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat, amb l’informe favorable del Consell de Govern del dia d’avui i de conformitat amb els criteris vigents del Consell d’Universitats en aquesta matèria, acord el canvi de l’àrea de coneixement de la plaça de professora titular d’universitat que ocupa la senyora Caterina Mercè Picornell Belenguer de Filologia Catalana per Teoria de la Literatura.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i Sra. Gerent de la Universitat.