logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13071. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d'abril de 2019 per la qual es nomena el senyor Esteban Morelle Hungría investigador col·laborador del Departament de Dret Públic amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Esteban Morelle Hungría investigador col·laborador del Departament de Dret Públic pel període comprès entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de desembre de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.