logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13070. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 d'abril de 2019 per la qual es fixa la composició de la Mesa permanent de contractació dels procediments obert, obert simplificat i negociat sense publicitat.

L’article 326 (Meses de contractació) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), disposa que, en determinats procediments, els òrgans de contractació de les administracions públiques han d’estar assistits per una mesa de contractació, la qual ha d’estar constituïda per un president, els vocals que es determinin reglamentàriament i un secretari. Així mateix, determina que la composició de la mesa s’ha de publicar al perfil de contractant de l’òrgan de contractació corresponent, que el secretari ha de ser designat entre funcionaris, que entre els vocals hi han de figurar necessàriament un funcionari dels qui tinguin atribuït l’assessorament jurídic i un interventor, i que, en cap cas, no poden formar part de les meses de contractació els càrrecs públics representatius.

Per altra banda, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 17 d’abril de 2018, va nomenar la Mesa permanent de contractació dels procediments obert simplificat, obert simplificat sumari i negociat sense publicitat, i a la sessió del dia 22 de gener de 2019 en va modificar la composició (Resolució del Rectorat 12993/2019, de 22 de gener –FOU núm. 476, de 15 de febrer).

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de fixar la composició de la Mesa permanent de contractació dels procediments obert, obert simplificat i negociat sense publicitat.

Per tant, la nova composició és aquesta:

Presidenta: la vicerectora d’Economia i Infraestructures.

Vocals:

  • La Gerent.
  • El cap de l’Assessoria Jurídica de la Universitat.
  • L’interventor de la Universitat.
  • El vicegerent de la Universitat.
  • La cap del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica (SPCIiUT).

Secretària: una funcionària del SPCIiUT, amb veu i sense vot.

En cas de vacant, absència o malaltia, per alguna altra causa legal i, en general, quan concorri alguna causa justificada que impedeixi als titulars d’assistir-hi, els suplents per a cadascun dels membres seran:

President suplent: el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

Vocals suplents:

  • El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.
  • La responsable d’àrea de l’Assessoria Jurídica.
  • La cap del Servei de Control i Comptabilitat.
  • El cap del Servei de Pressupost i Tresoreria.
  • La cap de secció de contractació del SPCIiUT.

Secretària suplent: una funcionària del SPCIiUT, amb veu i sense vot.

Disposicions addicionals

Primera. Assessors

En el cas dels procediments oberts, podran assistir-hi els vicerectors, tècnics o assessors que el Consell de Direcció consideri convenients.

Segona. Procediment obert simplificat sumari

Respecte del procediment obert simplificat sumari, la secció de contractació del SPCIiUT s’encarregarà directament de la tramitació, atès que els criteris són preceptivament automàtics i que la tramitació s’ha d’efectuar també preceptivament en un termini molt reduït.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta resolució apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogada expressament la Resolució del Rectorat 12993/2019, de 22 de gener, per la qual es modifica la composició de la Mesa permanent de contractació dels procediments obert simplificat, obert simplificat sumari i negociat sense publicitat (FOU núm. 476, de 15 de febrer).

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor l’endemà que el Consell de Direcció de la Universitat fixi la composició de la Mesa permanent de contractació dels procediments obert, obert simplificat i negociat sense publicitat.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet