logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13069. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 d’abril de 2019 per la qual es nomena el senyor Jozsef Sakovics Domolky investigador col·laborador del Departament d'Economia de l'Empresa amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Jozsef Sakovics Domolky investigador col·laborador del Departament d’Economia de l’Empresa pel període comprès entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 d’agost de 2020, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.