logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13068. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 d’abril de 2019 per la qual es prorroga la situació de suspensió de contracte per mutu acord de les parts del senyor Ricardo Adolfo Galli Granada.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts d’aquesta universitat, d’acord amb les previsions de l’article 45.1 apartat a) del Reial decret 1/1995, de 24 de març, i a petició de l’interessat, es prorroga la situació de suspensió de contracte per mutu acord de les parts del senyor Ricardo Adolfo Galli Granada, professor associat de nacionalitat estrangera del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (acordada mitjançant la Resolució del Rectorat 11351/2015, de 31 de març, i prorrogada per la Resolució del Rectorat 12222/2017, de 22 de març), pel període comprès entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2020.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.