logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13067. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de març de 2019 per la qual es nomena la senyora Victòria Lladó Cañellas investigadora col·laboradora del Departament de Biologia amb efectes retroactius.

En l’ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Victòria Lladó Cañellas investigadora col·laboradora del Departament de Biologia pel període comprès entre l’1 de març de 2019 i el 31 de desembre de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de març de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.