logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13066. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d'abril de 2019 per la qual es delega la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries per al cas que s'hagi de substituir temporalment el Rector.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.e) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l’article 40.4, deleg la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, professora Joana Maria Seguí Pons, perquè assumeixi temporalment les funcions de Rector en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació meves, amb efectes des del dia 1 de maig de 2019.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet