logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13065. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 d’abril de 2019 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 10 d’abril de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 10 d’abril de 2019, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3739

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicaci-ons i Innovació de les Illes Balears

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

Concretar la col·laboració i els compromisos en relació amb el desplegament de la xarxa IoTIB i la tecnologia de la xarxa de comunicacions LoRaWAN, que implanta l’IBETEC a les Illes Balears

50.000 euros

 12/2/2019

4/3/2019

Fins a l’acabament de la present edició del màster

3752

Conselleria d’Educació i Universitat

Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)

 

Quarta addenda al conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat per a l’organització conjunta de les olimpíades i els concursos educatius corresponents al curs escolar 2018-19

28.500 euros

12/2/2019

18/2/2019

31/8/2019

 

3755

Universitat Autònoma de Barcelona

M. Antònia Fornés (vicerectora de Professorat)

Segona pròrroga al conveni de col·laboració (ref. 3471), signat el 24/7/2017, per a la cessió, per part de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, de cossos humans per a finalitats de docència i investigació

15.000 euros

19/2/2019

15/3/2019

Any acadèmic 2018-19

3756

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Juan Frau (vicerector de Docència)

Creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica a la ciutat de Palma

12/2/2019

18/2/2019

Quatre anys

3758

Servei Públic d’Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria)

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

Fixar els termes de col·laboració en el marc de la convocatòria de subvencions del programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic

19/2/2019

8/3/2019

Dos anys

3759

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles

 

Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)

 

Adhesió al projecte UNIferia dins les activitats de la CRUE, per tal de desenvolupar una fira virtual per facilitar l’accés a la informació d’interès dels estudis i promocionar l’oferta acadèmica i de serveis de cada universitat associada

Previsions de la segona clàusula

19/2/2019

22/2/2019

n. e.

3763

Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, Fundació Vicente Juan Guasch i entitat Hermanas Reina Escandell, SL

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

Addenda de modificació del conveni instrumental entre la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, l’entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, la Fundació Vicente Juan Guasch, l’entitat Hermanas Reina Escandell, SL, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears relatiu al suport logístic i econòmic per finançar i dur a terme la realització a Eivissa del postgrau Màster en Gestió Turística (MTA), títol propi de la UIB (65 ECTS), signat el dia 11/2/2019

6.000 euros

26/2/2019

26/2/2019

Mínim de quatre anys

3764

Fundació Abel Matutes

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

Conveni instrumental entre la Fundació Abel Matutes, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la impartició a Eivissa del Màster en Gestió Turística (MTA), títol propi de la UIB (65 ECTS)

6.000 euros

26/2/2019

26/2/2019

Fins a l’acabament de la present edició del màster

3773

Associació Trobades Literàries Mediterrànies

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

Col·laboració en les II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus, 2019, que tindran lloc del 25 al 28 d’abril de 2019

1.500 euros

12/3/2019

13/3/2019

n. e.

3775

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

Conveni instrumental amb la CAIB per al finançament de la Càtedra ICAPE

26.000 euros

19/3/2019

8/4/2019

31/12/2019