logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 478 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2019
Consell de Govern

13023. ACORD NORMATIU del dia 15 de febrer de 2019 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2019-20.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de calendari lectiu i de l’article 24.2.36 dels Estatuts d'aquesta universitat, s'aprova el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster per a l’any acadèmic 2019-20. 

Calendari per a l’any acadèmic 2019-20 

 1. Aquesta normativa regula el calendari per a l’any acadèmic 2019-20.
 2. Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2020.
 3. Per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster el calendari és el comprès entre el 6 de setembre de 2019 i el 3 de setembre de 2020, ambdós inclosos.
 4. Per als estudis de grau:
  1. L’inici del període lectiu del primer semestre serà el 9 de setembre de 2019.
  2. L’inici del període lectiu del segon semestre serà el 17 de febrer de 2020.
  3. Els períodes de docència de cada semestre tindran una durada màxima de 75 dies.
  4. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions complementàries, sense incloure dissabtes, diumenges ni festius, entre el 8 i el 23 de gener de 2020, ambdós inclosos, per a les assignatures de primer semestre, i entre el 8 i el 25 de juny de 2020, ambdós inclosos, per a les del segon semestre.
  5. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions extraordinàries, sense incloure dissabtes, diumenges ni festius, entre el 6 i el 14 de febrer de 2020, ambdós inclosos, per a les assignatures de primer semestre, i entre el 3 i el 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos, per a les de segon semestre.
  6. En el període d’avaluació complementària del segon semestre i en el període d’avaluació extraordinària del segon semestre els centres han de tenir en compte, a l’hora d’establir les dates, la concurrència de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat, tant pel que fa als edificis més afectats per l’ocupació d’espais com pel que fa al professorat que intervé a les proves.
  7. Els terminis per lliurar les notes o actes amb les qualificacions pel període d’avaluació complementària del primer i del segon semestre seran fixats pels centres.
  8. Els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades pel període d’avaluació extraordinària del primer semestre i del segon semestre seran, respectivament, el 24 de febrer i el 22 de juliol.
  9. Les defenses orals dels treballs de fi de grau seran fixades pels centres respectant en qualsevol cas el termini de tancament d’actes.
   A proposta dels centres, es podrà fixar un segon període de defensa del treball de fi de grau i també de qualificacions de les pràctiques externes. El termini de lliurament d’actes d’aquest segon període serà el 30 de setembre.
 5. Per als estudis de màster, les direccions dels màsters han de comunicar al CEP la data d’inici i d’acabament dels períodes lectius, i els períodes d’avaluació complementària i d’avaluació extraordinària, per a la seva aprovació i publicació. Aquests períodes han de respectar les condicions lectives previstes al pla d’estudis corresponent. El mes de setembre de 2020 serà hàbil perquè els alumnes puguin presentar i, si escau, defensar els treballs de fi de màster o altres treballs d’avaluació. En tot cas, les actes s’han de tancar abans del dia 9 d’octubre de 2020.
 6. S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 21 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va del 9 al 19 d’abril de 2020, també inclosos.
 7. Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències que hi estan situats. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 25 de novembre de 2019.
 8. Els centres responsables dels estudis no podran programar activitats d’avaluació presencials els dies designats com a festius a les localitats de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, encara que estiguin inclosos en els períodes d’avaluació prevists.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Aprovació del calendari acadèmic dels centres

La Comissió Acadèmica aprovarà el calendari dels centres amb l’antelació de temps suficient per organitzar els horaris dels respectius estudis, els espais i les tasques administratives que se’n deriven.

Segona. Autorització

En casos excepcionals i per raons justificades, el Consell de Direcció podrà autoritzar una modificació del calendari acadèmic dels centres, a proposta del centre pertinent.

Tercera. Data de finalització de l’any acadèmic a efectes de jubilació del professorat

A efectes de jubilació del professorat, la data de finalització de l’any acadèmic 2019-20 serà el 30 de setembre de 2020.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest calendari apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet