logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 478 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2019
Consell de Govern

13022. ACORD NORMATIU del dia 15 de febrer de 2019 pel qual s'aprova i es fa públic el Reglament de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

L’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) és un institut universitari de recerca propi de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que sorgeix de la necessitat d’unir i de coordinar els esforços per impulsar la recerca d’excel·lència en l’àmbit de l’educació i la formació dels docents. L’IRIE té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l’obtenció de coneixements per tal de permetre’n la translació a dos àmbits essencials de l’educació: la innovació en les pràctiques i els sistemes que envolten l’educació; i la formació continuada dels professionals que treballen en aquest sector. Per aquest motiu, i amb la finalitat d’oferir investigacions de caràcter global i integrador que permetin abordar els múltiples elements que formen part de l’educació, l’IRIE treballa amb les institucions, entitats i organitzacions que intervenen en aquest sector, molt especialment amb el Govern de les Illes Balears (GOIB), que, a través de les conselleries amb competències en aquesta matèria, li donen suport i en faciliten la tasca.

La creació de l’IRIE s’ha de contextualitzar en el marc de Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears, elaborat pel GOIB a través de la conselleria amb competències específiques en investigació i innovació, i sol·licitat per la UIB, i de la política integral i de qualitat que impulsa el GOIB en relació amb la UIB. La UIB i el GOIB disposen del personal investigador necessari per dur a terme la tasca d’investigació. No obstant això, les experiències anteriors posen de manifest que la feina aïllada de les diferents institucions no garanteix la transferència de coneixement i, per tant, no possibilita l’aplicació de les investigacions a la pràctica educativa i formativa. Sens dubte, són aquestes dues parts les que, en l’actual context, tenen les competències per liderar una iniciativa d’aquestes característiques.

Per part seva, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), indica que una de les funcions de la Universitat és «realitzar un servei públic de l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi» (article 1.1) i, anys més tard, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU), destaca al preàmbul la importància de transferir el coneixement fruit de la investigació i de la feina coordinada amb els altres agents de la recerca: «Al costat de la recerca bàsica, la universitat ha d’impulsar la transferència al sector productiu dels resultats de la seva recerca en coordinació i complementarietat amb els altres agents del sistema de ciència i tecnologia». Per aconseguir aquest objectiu, la Llei facilita la creació d’instituts universitaris de recerca com a entitats fonamentals per enllaçar la investigació amb la pràctica: «Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Poden realitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i postgrau segons els procediments que prevegin els estatuts, i proporcionar assessorament tècnic en l’àmbit de les seves competències» (article 10.1).

Per altra banda, els Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableixen també com un dels objectius essencials el desenvolupament de la investigació de màxim nivell. A aquest efecte, l’article 145.1 preveu que la UIB desenvolupi la recerca principalment per mitjà de les entitats següents: grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i altres estructures o centres mixtos que es puguin crear entre la Universitat i els organismes públics o privats. En aquest context, la UIB i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (CECU) varen subscriure, el dia 24 de juliol de 2012, un acord marc de col·laboració per començar les tasques de creació de l’IRIE. A partir d’aquell moment, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) es va erigir en organisme impulsor del nou institut i es va constituir un equip mixt de la CECU i de la UIB. Aquest equip va elaborar una memòria justificativa per acreditar l’Institut i va preparar totes les tasques necessàries per crear-lo.

Una vegada avaluada per l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP), unitat dependent de la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, adscrita a la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Consell de Govern de la UIB, a la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2014, va aprovar la proposta de creació de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i va acordar de trametre-la al Consell Social de la UIB.

A la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2014, el Consell Social de la UIB va acordar ratificar l’informe favorable de la comissió permanent per a la creació de l’IRIE. Així mateix, a la sessió del dia 6 de març de 2015, el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la CECU, va acordar de crear l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) com a institut de recerca propi de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 7 de març de 2015, i BOIB núm. 113, de 25 de juliol de 2015). Posteriorment, el Consell de Govern de la UIB, a proposta del Consell de Direcció, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.3.32 i 40 dels seus Estatuts, acordà d’aprovar i fer públic el Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (Acord 11850/2016, de 12 de maig –FOU núm. 430, de 20 de maig).

D'altra banda, l'Acord normatiu 12843/2018, de 24 de juliol, pel qual s’aprovà la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 468, de 21 de setembre), establia un marc normatiu comú a tots els instituts universitaris de recerca de la UIB i fixava directrius comunes per a tots.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.26, 32 i 40 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’aprovar i fer públic el nou Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

TÍTOL I. DEFINICIÓ JURÍDICA

Article 1. Naturalesa

L’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) és un institut universitari de recerca propi de la Universitat de les Illes Balears creat en virtut de l’Acord 4022/2015, de 6 de març, del Consell de Govern de les Illes Balears, pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a crear l’Institut de Recerca i Innovació Educativa com a institut de recerca propi, en virtut del que estableixen els articles 8.2 i 10.3 de la Llei orgànica 6/2001 (LOU), de 21 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats.

Article 2. Objecte

L’objecte de l’IRIE és impulsar la recerca d’excel·lència en l’àmbit de l’educació i la formació dels docents, quelcom que no es pot separar de la transferència dels coneixements que, en aquest cas, es concreta a impulsar la innovació en el sistema educatiu i contribuir a la millora de la formació continuada dels docents. Per la seva dimensió i complexitat, l’educació no pot ser abordada des d’una única perspectiva, sinó que requereix aproximacions des de múltiples àmbits de la recerca en l’àmbit educatiu. En aquest sentit, l’IRIE és un institut compost per grups de recerca que, de manera complementària, coordinen les seves sinergies i línies de recerca per treballar tant l’educació com tots els processos que l’envolten.

Article 3. Règim jurídic

L’IRIE és un institut de recerca propi de la UIB que es regeix per:

 1. Les normes estatutàries de la UIB i les disposicions de desenvolupament aplicables al cas.
 2. La Llei orgànica 6/2001 (LOU), de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats, i les disposicions complementàries de desenvolupament, de caràcter estatal i autonòmic.
 3. Aquest reglament.
 4. Els reglaments interns que, amb caràcter específic, aprovi el Consell de l’Institut.

Article 4. Denominació

La denominació de l’institut universitari de recerca objecte d’aquest reglament és: Institut de Recerca i Innovació Educativa. Aquesta denominació i el seu acrònim (IRIE) han de figurar en tots els documents, convenis, projectes i contractes de recerca, publicacions, etcètera, promoguts pels grups i investigadors de l’IRIE.

Article 5. Domicili

L’IRIE té el domicili a l’edifici Sa Riera de la UIB, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, 07122 Palma. Si no és possible ubicar-s’hi, l’IRIE establirà la seu en espais de la UIB de característiques similars.

TÍTOL II. OBJECTIUS

Article 6. Finalitat i activitats

 1. L’IRIE es dedicarà a la recerca científica de qualitat en l’àmbit de l’educació i de la formació dels docents, aportarà serveis de desenvolupament (transferència de coneixement) i també durà a terme activitats docents de tercer cicle universitari, cursos de postgrau i cursos de formació específica. Un dels objectius principals és la promoció de mecanismes per millorar la qualitat i l’excel·lència educatives.
 2. Per complir les finalitats previstes, l’IRIE desenvoluparà les activitats següents:
  1. Impulsar, organitzar i coordinar, en l’àmbit propi de l’Institut, la recerca en educació, especialment relacionada amb les necessitats i els problemes del sistema educatiu i formatiu, amb la finalitat de millorar-ne el coneixement i millorar la qualitat de la pràctica als centres i a la resta d’entitats i institucions que desenvolupen funcions educatives i formatives.
  2. Planificar, organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i postgrau en qualsevol dels àmbits que afecten l’educació i la formació dels docents.
  3. Impulsar el desenvolupament científic, tècnic, social i cultural de tots aquells sectors i elements que formen part de l’àmbit de l’educació.
  4. Assessorar tècnicament el Govern de les Illes Balears (GOIB), la conselleria amb competències específiques en educació i els professionals de tots els sectors relacionats amb l’educació i la formació en la innovació organitzativa, metodològica i curricular, i en tots els temes relacionats amb les línies de recerca dels grups de l’IRIE.
  5. Col·laborar amb els òrgans de la UIB i amb les facultats i escoles, els departaments i altres instituts de la Universitat, i també amb les entitats púbiques o privades amb les quals es concertin prestacions de serveis en matèria d’educació i formació dels docents.
  6. Reconèixer i difondre, en l’àmbit de la comunitat científica i del sistema educatiu i en tots els sectors relacionats amb l’educació i la formació (tant formal com no formal), la tasca en investigació dels grups de recerca educativa de l’Institut.
  7. Facilitar mitjans i recursos de suport als grups de recerca que integren l’IRIE per desenvolupar la recerca en l’àmbit de l’educació.
  8. h) Establir contractes dels prevists a l’article 83 de la LOU, amb submissió a les previsions de la Universitat pel que fa a la transferència dels resultats de la investigació i a la destinació dels béns i recursos obtinguts.
  9. Relacionar i coordinar l’activitat en investigació amb la d'entitats anàlogues, estatals i estrangeres, i participar en projectes de recerca i programes d’activitats conjuntes.
  10. Promoure la captació de recursos públics i privats, per tal d’obtenir mitjans complementaris a les possibles aportacions de les institucions que participin en el funcionament i les tasques de l’Institut.
  11. Qualsevol altra activitat que tingui per objecte fonamental complir les finalitats fundacionals de l’IRIE, del seu reglament i dels Estatuts de la UIB.

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I PERSONAL

Article 7. Estructura organitzativa

1. L’IRIE es constitueix en dos òrgans de govern (el Consell Rector i el Consell de l’Institut) i un equip directiu (format per director, subdirector i secretari), així com diversos òrgans de gestió propis que tindran el suport de personal científic o de les institucions que conformen l’Institut i un òrgan de consulta extern (Comitè Científic Extern).

Article 8. Òrgans de govern

El govern de l’IRIE s’articula a través dels òrgans següents:

 1. Col·legiats: Consell Rector i Consell de l’Institut.
 2. Unipersonals: director, subdirector i secretari.
 3. De consulta: Comitè Científic Extern.

Article 9. Consell Rector

 1. El Consell Rector és format per:
  1. El Rector de la Universitat de les Illes Balears.
  2. Quatre representants de la UIB, nomenats pel Rector.
  3. Tres representants de les institucions o organismes amb els quals s’hagi signat un conveni de funcionament o finançament.
  4. El director de l’IRIE.
 2. El Consell Rector s’ha de reunir com a mínim semestralment, i tantes vegades com ho sol·licitin el president, els representants de les institucions que l’integren, el director de l’IRIE, o quan ho demani la meitat més un dels seus membres.
 3. Són funcions del Consell Rector:
  1. Ratificar els convenis que l’IRIE pugui subscriure.
  2. Aprovar el pressupost i els comptes anuals de l’IRIE, presentats a proposta del Consell de l’Institut.
  3. Aprovar el Reglament de l’Institut, d’acord amb la proposta del Consell de l’Institut.
  4. Aprovar la memòria anual d’activitats de l’IRIE.
  5. Ratificar els criteris relatius a la dinàmica de constitució de les àrees i els grups de recerca i al reconeixement de la condició d’investigador de l’IRIE.
  6. Aprovar, a proposta del Consell de l’IRIE, les modificacions del Reglament de l’Institut.
  7. Ratificar l’adscripció o el cessament dels investigadors i grups d’investigadors proposats pel Consell de l’Institut. Aquesta aprovació d’adscripció o cessament requereix la majoria absoluta del Consell Rector.
  8. Avaluar periòdicament les activitats d’investigació i docents de l’IRIE, mitjançant –si es considera oportú– l’ajuda d’auditories externes, i aplicar-ne les recomanacions quan es consideri pertinent.
  9. Totes les funcions que els Estatuts de la Universitat assignen als consells rectors dels instituts universitaris, quan aquestes siguin aplicables.
  10. Tota la resta de qüestions i incidències que afectin el funcionament de l’IRIE i que no siguin competència del Consell de l’IRIE.
 4. El Consell Rector pot constituir, entre els membres, una comissió permanent. Les funcions d’aquesta comissió són les que el Consell Rector, en el marc de les atribucions que li són conferides pels Estatuts de la UIB i el Reglament de l’IRIE, li delegui.
 5. El Consell Rector, per unanimitat, pot encarregar al Consell de l’Institut l’execució de qualsevol de les funcions enumerades anteriorment.

Article 10. President, vicepresident i secretari del Consell Rector

 1. El Consell Rector ha de tenir un president, un vicepresident i un secretari, a més de vocals.
 2. La presidència del Consell Rector correspon al Rector de la UIB.
 3. La vicepresidència del Consell Rector serà designada pel president del Consell Rector.
 4. La secretaria del Consell Rector correspon al director de l’IRIE.
 5. Les funcions de cadascun dels càrrecs del Consell Rector són les que determini l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears vigent.

Article 11. Consell de l’Institut

 1. El Consell de l’Institut és format per:
  1. Tots els investigadors membres del PDI doctor de la UIB adscrits d’acord amb el procediment previst a l’article 20 del present reglament, i els investigadors doctors pertanyents a altres institucions entre les finalitats dels quals hi hagi la recerca i que hi estiguin adscrits d’acord amb el procediment previst a l’article 20 del present reglament.
  2. Els membres honoraris nomenats pel Consell de Govern, a proposta del Consell de l’Institut, d’entre aquelles personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de l’educació i la formació dels docents.
  3. Una representació, de fins al 15 per cent, del personal investigador en formació (doctorands), adscrits de forma temporal mentre sigui vigent el seu període formatiu.
  4. Una representació, de fins al 20 per cent, del personal investigador doctor contractat amb càrrec a programes, contractes o projectes desenvolupats per l’IRIE.
  5. Una representació, de fins al 10 per cent, del personal administratiu i tècnic adscrit a l’IRIE.
 2. Presideix el Consell de l’Institut el director de l’IRIE, i el secretari de l’Institut actuarà com a secretari en aquest òrgan.
 3. Són funcions del Consell de l’Institut:
  1. Confegir, aprovar i proposar al Consell Rector, a través del director de l’Institut, per a la seva aprovació o ratificació definitiva:
   • El projecte científic de l’IRIE a sis anys vista, d’acord amb l’article 18 de l'Acord normatiu 12843/2018, de 24 de juliol, pel qual s’aprovà la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 468, de 21 de setembre).
   • El desenvolupament dels convenis de l’IRIE.
   • El pressupost, en primera instància, i els comptes anuals de l’IRIE.
   • Els objectius i el programa anual d’activitats de l’IRIE i l’avaluació del seu desenvolupament.
   • L’adscripció o el cessament dels investigadors i grups de recerca de l’Institut.
   • Les normes generals de selecció i contractació del personal.
   • Les modificacions del Reglament de l’Institut.
  2. Proposar al Rector de la Universitat, segons estableixi la normativa vigent o les disposicions específiques, el nomenament del director de l’IRIE.
  3. Aprovar els coordinadors de les àrees de recerca i els representants dels grups de recerca.
  4. Aprovar la normativa de règim intern.
  5. Informar de les adscripcions i desadscripcions d’investigadors a l’Institut.
  6. Qualssevol altres funcions que indiquin els Estatuts de la UIB, el Reglament de règim intern, el conveni de creació i qualssevol altres reglaments universitaris.
 4. El Consell de l’Institut s’ha de reunir, com a mínim, semestralment, a instàncies del director de l’Institut o quan ho demani la meitat més un dels seus membres.
 5. Els acords del Consell de l’Institut s’adopten per majoria dels assistents degudament convocats, i les situacions d’empat es resolen amb el vot de qualitat del director.

Article 12. El director de l’IRIE

 1. El director té com a funció la direcció, gestió ordinària i representació de l’Institut i l’execució de les funcions assignades al Consell de l’Institut.
 2. El director de l’Institut, que ha de ser doctor i ha de formar part del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de les Illes Balears i ha de tenir, almenys, un sexenni, serà elegit entre els investigadors integrats en algun dels grups de recerca consolidats que formen part de l’Institut i d’acord amb el procediment d’elecció de càrrecs que estableixin els Estatuts de la UIB o les disposicions específiques. La durada del seu mandat és la que preveuen els Estatuts de la UIB.
 3. Les funcions del director són:
  1. Representar l’Institut.
  2. Vetllar per l’excel·lència de la recerca duta a terme per l’Institut.
  3. Controlar l’aplicació de la normativa vigent.
  4. Proposar al Rector de la Universitat el nomenament del subdirector i del secretari de l’IRIE.
  5. Gestionar els recursos econòmics que siguin assignats a l’Institut i autoritzar-ne les despeses.
  6. Convocar i presidir les reunions del Consell de l’Institut.
  7. Actuar com a secretari del Consell Rector.
  8. Promoure l’elaboració anual dels plans d’activitat en investigació i docent.
  9. Organitzar, coordinar i supervisar l’execució del Pla anual i pluriennal de l’Institut.
  10. Fer efectives les indicacions que dicti el Consell Rector.
  11. Elaborar els pressuposts, d’acord amb les propostes del Consell de l’Institut.
  12. Elaborar la memòria anual i altres documents que ha de presentar a les autoritats administratives, universitàries i educatives, segons la legislació i la normativa vigents.
  13. Harmonitzar el funcionament de les àrees de recerca, dels grups de recerca i del personal de l’IRIE per aconseguir la sinergia necessària per complir els objectius de l’Institut.
 4. El cessament del director correspon al Rector i es produeix a petició pròpia o del Consell de l’Institut, o perquè hagi transcorregut el període pel qual va ser nomenat.

Article 13. El subdirector de l’IRIE

 1. El subdirector de l’IRIE és nomenat pel Rector de la UIB a proposta del director de l’Institut, triat entre els investigadors que formen part dels grups consolidats de l’IRIE.
 2. Són funcions del subdirector:
  1. Assistir el director en les seves funcions i coordinar i dirigir les activitats que li assigni el director.
  2. Substituir el director en cas d’absència, malaltia o vacant.
  3. Qualssevol altres funcions que li puguin ser encomanades pel Consell de l’Institut o pels òrgans de govern de la Universitat, o que li puguin ser atribuïdes pel Reglament de règim intern, el conveni de creació i qualssevol altres reglaments universitaris.
 3. El subdirector cessarà a petició pròpia, per decisió del director o en acabar el mandat del director que l’hagi proposat.

Article 14. El secretari de l’IRIE

 1. El secretari de l’IRIE és nomenat pel Rector de la UIB a proposta del director de l’Institut, triat entre els investigadors que formen part dels grups consolidats de l’IRIE.
 2. Són funcions del secretari:
  1. Actuar con a fedatari de les actes i els acords dels òrgans de l’Institut.
  2. Custodiar els llibres d’actes i expedir els certificats dels acords i de tots els actes o fets que constin als documents oficials de l’IRIE. Així mateix, li correspon, amb l’ajut del personal d’administració i serveis adscrit a l’Institut, confeccionar tots els escrits de caràcter administratiu o econòmic que li encarregui el director.
  3. Col·laborar en les tasques de direcció de l’IRIE, juntament amb el director i el subdirector.
  4. Qualssevol altres que li puguin ser encomanades pel Consell de l’Institut o pels òrgans de govern de la Universitat, o que li puguin ser atribuïdes pel Reglament de règim intern, el conveni de creació i qualssevol altres reglaments universitaris.
 3. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del secretari, l’ha de substituir interinament la persona que, a aquest efecte, designi el director.
 4. El secretari cessarà a petició pròpia, per decisió del director o en acabar el mandat del director que l’hagi proposat.

Article 15. Comitè Científic Extern de l’IRIE

 1. El Comitè Científic Extern de l’IRIE és un òrgan consultiu que es pot crear o dissoldre a proposta del Consell de l’Institut, sempre que es disposi de fons econòmics que n’assegurin la viabilitat garantits mitjançant els pressuposts de l’Institut.
 2. El Comitè Científic Extern serà integrat per persones de prestigi que treballin en àrees afins a cada una de les àrees de recerca de l’IRIE.
 3. Són funcions del Comitè Científic Extern:
  1. Avaluar i emetre informes sobre l’adequació dels objectius i el pla anual i pluriennal de l’Institut.
  2. Avaluar i emetre informes sobre l’adscripció, modificació o baixa de grups de recerca o investigadors individuals.
 4. Els membres del Comitè Científic Extern poden recuperar totes les despeses de desplaçament, estada o execució que s’originin pel fet d’exercir i complir les funcions pròpies.

Article 16. Àrees de recerca

 1. L’IRIE s’organitza funcionalment en àrees de recerca. Les àrees seran formades pel conjunt de grups consolidats de recerca amb línies de recerca afins.
 2. Cada àrea ha de nomenar un coordinador. L’elecció del coordinador es farà per selecció entre els investigadors responsables dels grups que integrin l’àrea.
 3. Cada àrea de recerca ha de presentar un pla d’investigació de sis anys, en què s’especifiquin els objectius que es pretenen aconseguir durant aquest període i les actuacions previstes per a cada any. Anualment, cada àrea presentarà una memòria en la qual s’especifiqui el progrés dels resultats obtinguts.

Article 17. Grups de recerca

 1. Els grups de recerca són les unitats mínimes d’investigació de l’Institut.
 2. Els grups de recerca s’estructuraran en dues categories, les condicions de les quals es regiran per la normativa interna aprovada pel Consell de l’Institut:
  1. Grups de recerca consolidats.
  2. Grups de recerca associats.
 3. Els grups de recerca consolidats seran integrats per membres, la condició dels quals estarà regida per la normativa interna de l’Institut, i podran, a més, comptar amb col·laboradors, investigadors en formació, personal tècnic de suport i personal d’administració. Els integrants dels grups de recerca treballaran de manera col·laborativa, ocasional o estable, per desenvolupar projectes de recerca.
 4. Els grups de recerca associats seran tutelats per un o més grups de recerca consolidats. Seran integrats per investigadors, la condició dels quals estarà regida per la normativa interna de l’Institut, i podran, a més, comptar amb col·laboradors, investigadors en formació, personal tècnic de suport i personal d’administració. Els integrants dels grups de recerca treballaran de manera col·laborativa, ocasional o estable, per desenvolupar projectes de recerca.
 5. Les funcions dels grups de recerca són molt variades i estan relacionades amb les diverses activitats que inclou la recerca, la innovació, la formació i la transferència i vinculació científica.
 6. El caràcter pluridisciplinari de l’Institut ha de permetre la participació d’investigadors de la UIB, de les escoles adscrites, de la conselleria competent en matèria d’educació i dels centres educatius i ha d’incloure també la recerca en els camps de formació a l’empresa, la formació ocupacional i la formació en el tercer sector.
 7. Els procediments interns per sol·licitar l’adscripció dels grups de recerca i investigadors de l’IRIE s’inclouran en un document específic.

TÍTOL IV. ESTRUCTURES DE SUPORT ALS GRUPS DE RECERCA

Article 18. Unitats de suport

 1. L’Institut disposarà de les unitats de suport als grups de recerca que els òrgans de govern de l’IRIE considerin més adients.
 2. Les unitats de suport es podran ubicar a la seu de l’IRIE o a les delegacions que la UIB o les institucions que hi participin mitjançant conveni específic considerin adients.
 3. Al Pla pluriennal d’activitats de l’IRIE es concretaran els diversos programes i serveis que s’integraran en cadascuna d’aquestes unitats i se n’especificaran els objectius i tasques assignades.

TÍTOL V. PERSONAL

Article 19. Personal de l’IRIE

 1. L’IRIE és format per:
  1. Investigadors integrats en algun dels grups de recerca, consolidats o associats, o investigadors associats reconeguts per l’IRIE.
  2. Personal de suport científic adscrit a l’IRIE des de les institucions, adscrit als grups de recerca que el formen, o contractat per complir aquestes funcions.
  3. Personal d’administració i serveis adscrit a l’IRIE de les institucions participants o contractat per complir aquestes funcions.
  4. Personal investigador en formació, en pràctiques i contractat adscrit a l’IRIE o als grups de recerca que el formen per desenvolupar projectes de recerca.

Article 20. Adscripcions del personal investigador

 1. Les adscripcions es podran sol·licitar com a grup de recerca o com a investigadors individuals.
 2. Les adscripcions a l’IRIE es regiran pel procés establert a l’article 22 de l'Acord normatiu 12843/2018 esmentat anteriorment, per la normativa interna de l’Institut i per les disposicions i normatives que, amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament, faci públiques la UIB.
 3. Les adscripcions són renovables, segons els criteris establerts a la normativa interna.

TÍTOL VI. RECURSOS, PRESSUPOSTS I GESTIÓ ECONÒMICA

Article 21. Recursos

Són recursos econòmics de l’IRIE el pressupost de l’IRIE, amb especificació de tots els ingressos i despeses, i amb les aportacions que hi facin les entitats que hagin signat convenis específics de col·laboració amb l’Institut; les aportacions anuals d’entitats públiques o privades (les quals hauran de ser tractades com a subvencions); els ingressos obtinguts per les seves activitats, l’assessorament i els dictàmens i qualsevol altre recurs que pugui rebre.

Article 22. Inventari

L’IRIE ha d’elaborar i mantenir actualitzat un inventari, que inclourà la llista actualitzada del personal de l’Institut, l’equipament (dotació informàtica i bibliogràfica, espai disponible, etc.) i la producció científica de l’Institut (publicacions científiques, llibres, patents, tesis doctorals, projectes de recerca, etc.).

Article 23. Pressupost i gestió econòmica

 1. El pressupost de l’IRIE ha de ser únic i equilibrat i ha de contenir la totalitat de les despeses i els ingressos de l’Institut.
 2. L’estructura del pressupost i del sistema s’han d’ajustar a la Llei general pressupostària, a les disposicions complementàries i a la normativa universitària i autonòmica.
 3. L’Institut cercarà finançament per mitjà de recursos públics o privats. Per això recorrerà a les diverses convocatòries i ajudes públiques (projectes de recerca de tipologia i abast diferents, convocatòries de contractes predoctorals i postdoctorals, ajudes d’infraestructures, etc.), així com a finançament procedent d’entitats, empreses i iniciatives privades.
 4. El pressupost de l’Institut ha de preveure també totes aquelles accions que es faran a través dels investigadors i que hauran d’aportar noves fonts d’ingressos.
 5. El Consell Rector pot proposar a la UIB que alguns dels aspectes de la gestió econòmica i administrativa de l’IRIE els dugui a terme una fundació o els serveis administratius de la UIB, amb indicació de les condicions de l’encàrrec.

Article 24. Elaboració i aprovació del pressupost

 1. L’avantprojecte de pressupost ha de ser elaborat per la direcció, tenint en compte les propostes de despesa que li trametin els òrgans de l’IRIE, inclosos tots els ingressos previsibles de la institució, i n’ha d’informar el Consell de l’Institut.
 2. Correspon al Consell de l’IRIE, a través del director, proposar al Consell Rector l’aprovació final del pressupost anual. Si no s’aprova el pressupost de l’exercici corresponent, es prorrogarà automàticament el de l’exercici anterior.

Article 25. Rendició de comptes

Quan acabi l’exercici al qual faci referència el pressupost, la direcció ha d’elaborar el compte general d’execució corresponent, el qual s’ha de trametre al Consell de l’Institut per tal que el revisi i, si escau, en proposi l’aprovació, a través del director, al Consell Rector.

Article 26. Drets de propietat intel·lectual

 1. Les publicacions, patents o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat desenvolupada pels investigadors de l’Institut es regeixen per la normativa de patents i de propietat intel·lectual que estableixen els òrgans de govern de la UIB.
 2. En totes les publicacions, els documents i els materials que es generin amb motiu de l’activitat de l’Institut s’hi ha d’indicar la pertinença dels grups i/o investigadors a l’IRIE i ha de constar, si és possible, la imatge corporativa de l’Institut.

TÍTOL VII. REFORMA

Article 27. Reforma del Reglament

 1. La proposta de reforma d’aquest reglament l’ha de presentar el director de l’IRIE al Consell Rector per aprovar-la –juntament amb el text proposat i un informe raonat de la mateixa conveniència– per iniciativa del Consell Rector, del director o del Consell de l’Institut.
 2. L’aprovació i la reforma del Reglament s’ha d’ajustar al que disposen les lleis orgàniques que afecten al règim universitari, els Estatuts de la UIB i la normativa que despleguin, i han de tenir l’informe favorable del Consell Rector.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat expressament l’Acord normatiu 11850/2016, de 12 de maig, pel qual s’aprova i es fa públic el Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) (FOU núm. 430, de 12 de maig).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet