logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 478 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de marš de 2019
Rectorat

13024. RESOLUCIO del Rectorat del dia 19 de febrer de 2019 per la qual es modifica i completa el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

Mitjançant l’Acord executiu 12905/2018, de 13 de novembre, es va crear i regular el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears, a l’annex del qual s’incloïa la relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i autenticació esmentades.

Atès l’augment dels procediments administratius que actualment s’han de tramitar i que en un futur pròxim s’hauran de tramitar a través del registre electrònic, i per assegurar que la nostra institució pugui garantir que els interessats s’hi puguin relacionar a través de mitjans electrònics, s’ha considerat oportú d’ampliar la relació de funcionaris de la nostra universitat que poden assistir en l'ús de mitjans electrònics els interessats que ho demanin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica i a la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic.

Per tot el que s’ha dit, en virtut de les competències atribuïdes per l’article 3.2 de l’Acord executiu 12905/2018, he acordat de modificar i completar la relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit d’aquesta universitat en els termes següents:

Article 1. Modificació i incorporació

Es modifica el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació dels ciutadans, creat mitjançant l’Acord executiu 12905/2018, i s’hi incorporen les persones següents:

Mallorca

 • Maria Isabel Campos Cuenca
 • Catalina Monserrat Grimalt
 • Encarna Alfaro Vicens
 • Núria Brunet Monserrat
 • Immaculada Fiol Duran
 • Eva Fernández Berjillos
 • Catalina F. Buades Garau
 • Gabriel Barceló Simó
 • Joan Vicenç Serra Noguera
 • Miguel Ángel Menéndez González.

Article 2. Publicació

Es publica com a annex la relació completa de funcionaris del registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació dels ciutadans en l’àmbit d’aquesta universitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquesta resolució que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l’àmbit d’aquesta universitat

Mallorca

 • Margalida Rubí Arbós
 • Maria I. Adrover Camps
 • Apol·lònia Saletas Ordinas
 • M. José Domingo Mestre
 • Antònia Cardell Díaz
 • Maria Magdalena Torrens Sastre
 • Antònia Torrens Homar
 • Ana M. Tovar Ortega
 • Magdalena Obrador Garcia
 • Josefina Galindo Bosch
 • Margalida Torrens Sastre
 • Asunción M. Campello García
 • Bartomeu Mateu Vives
 • Maria Isabel Campos Cuenca
 • Catalina Monserrat Grimalt
 • Encarna Alfaro Vicens
 • Núria Brunet Monserrat
 • Immaculada Fiol Duran
 • Eva Fernández Berjillos
 • Catalina F. Buades Garau
 • Gabriel Barceló Simó
 • Joan Vicenç Serra Noguera
 • Miguel Ángel Menéndez González

Seu d’Eivissa i Formentera

 • Rosa M. López Garcia
 • Víctor Manuel Francès Belda
 • Marina Arrabal Cormenzana

Seu de Menorca

 • Núria Hidalgo Taltavull
 • Josep A. Pardo Pons
 • Rafael de la Fuente Vidal