logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13009. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de gener de 2019 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora ajudanta doctora Teresa López Pellisa.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis a la professora ajudanta doctora Teresa López Pellisa pel període comprès entre l’11 de març i l’11 de juny de 2019.

Les retribucions que percebrà la professora ajudanta doctora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora ajudanta doctora esmentada gaudirà de la llicència a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.