logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13005. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2019 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió ordinària per elegir els representants, entre altres processos electorals, dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 25.1.e) dels Estatuts.

Els vocals representants dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern són:

Titulars

  1. Álvarez García, Olaya (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)
  2. Esteller Cano, Àngels (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació)

Suplents

  1. Capó Juan, Miquel Àngel (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
  2. Cañas Lerma, Ana J. (Departament de Filosofia i Treball Social)
  3. Hernández Arenaz, Iñigo (Departament d’Economia de l’Empresa)
  4. López Rodríguez, Sofía (Departament d’Economia de l’Empresa)
  5. Cornelles Soriano, Miquel (IFISC)

El període de mandat dels vocals representants serà el que estableix l'article 25.2 dels Estatuts de la Universitat: «La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys. El mandat dels representants dels degans i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca té una durada de dos anys.»

L'ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet