logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12998. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de gener de 2019 per la qual es nomena coordinadora de l'acreditació de nivell B2 de llengua anglesa a la Universitat de les Illes Balears la professora Cristina Suárez Gómez.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn coordinadora de l’acreditació de nivell B2 de llengua anglesa a la Universitat de les Illes Balears la professora Cristina Suárez Gómez, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.