logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12999. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de gener de 2019 per la qual es nomena la senyora Maria Gil Mir investigadora col·laboradora de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Maria Gil Mir investigadora col·laboradora de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) pel període comprès entre l’1 de febrer de 2019 i el 31 de desembre de 2022, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) i Sra. Gerent de la Universitat.