logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12997. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de gener de 2019 per la qual es disposa que la professora Magdalena Catrain González cessi com a coordinadora de l'acreditació de nivell B2 de llengua anglesa a la Universitat de les Illes Balears.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que la professora Magdalena Catrain González cessi com a coordinadora de l’acreditació de nivell B2 de llengua anglesa a la Universitat de les Illes Balears, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió de la nova coordinadora.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.