logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12996. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de gener de 2019 per la qual es declara el reingrés a la Universitat de les Illes Balears de la senyora M. del Carme Orte Socias amb efectes retroactius.

Aquest Rectorat ha vist el cessament de la senyora M. del Carme Orte Socias com a directora general de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, mitjançant el Reial decret 9/2019, de 18 de gener, i la sol·licitud de la interessada de reingrés al servei actiu.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de serveis especials, i de conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 104.1 dels Estatuts d’aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, declar el reingrés al servei actiu de la senyora M. del Carme Orte Socias al cos de catedràtics d’universitat de la Universitat de les Illes Balears, de l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l'Educació, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 19 de gener de 2019.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

  

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Sra. Gerent de la Universitat.