logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12995. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de gener de 2019 per la qual es nomena la senyora Natalia Petit Marty investigadora col·laboradora de l’Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Natalia Petit Marty investigadora col·laboradora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) pel període comprès entre l’1 de gener i l’1 de juny de 2019, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’IMEDEA i Sra. Gerent de la Universitat.