logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12994. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de gener de 2019 per la qual es nomena el senyor Roberto de la Rica Quesada investigador col·laborador del Departament de Química amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Roberto de la Rica Quesada investigador col·laborador del Departament de Química pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.