logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

12993. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de gener de 2019 per la qual es modifica la composició de la Mesa permanent de contractació dels procediments obert simplificat, obert simplificat sumari i negociat sense publicitat.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 17 d’abril de 2018, va nomenar la Mesa permanent de contractació dels procediments obert simplificat, obert simplificat sumari i negociat sense publicitat.

La complexitat dels procediments i la integració de la figura de l’interventor a l’estructura orgànica de la Universitat han aconsellat d’incorporar aquest càrrec, com a vocal, a la mesa de contractació indicada. Així mateix, amb la finalitat d’aconseguir més transparència en la contractació pública, es considera convenient fer públics els membres permanents de les meses dels òrgans de contractació.

Per altra banda, l’article 326 (Meses de contractació) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), disposa que, en determinats procediments, els òrgans de contractació de les administracions públiques han d’estar assistits per una mesa de contractació, la qual ha d’estar constituïda per un president, els vocals que es determinin reglamentàriament i un secretari. Així mateix, determina que la composició de la mesa s’ha de publicar al perfil de contractant de l’òrgan de contractació corresponent, que el secretari ha de ser designat entre funcionaris, que entre els vocals hi han de figurar necessàriament un funcionari dels qui tinguin atribuït l’assessorament jurídic i un interventor, i que, en cap cas, no poden formar part de les meses de contractació els càrrecs públics representatius.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de modificar la composició de la Mesa permanent de contractació dels procediments obert simplificat, obert simplificat sumari i negociat sense publicitat.

Per tant, la nova composició és aquesta:

 • Presidenta: la vicerectora d’Economia i Infraestructures.
 • Vocals:
  • La Gerent.
  • El cap de l’Assessoria Jurídica de la Universitat.
  • L’interventor de la Universitat.
  • El vicegerent de la Universitat.
  • La cap del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica (SPCIiUT).
 • Secretària: una funcionària del SPCIiUT, amb veu i sense vot.

En cas de vacant, absència o malaltia, per alguna altra causa legal i, en general, quan concorri alguna causa justificada que impedeixi als titulars d’assistir-hi, els suplents per a cadascun dels membres seran:

 • President suplent: el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
 • Vocals suplents:
  • El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals.
  • La responsable d’àrea de l’Assessoria Jurídica.
  • La cap del Servei de Control i Comptabilitat.
  • El cap del Servei de Pressupost i Tresoreria.
  • La cap de secció de contractació del SPCIiUT.
 • Secretari suplent: un funcionari del SPCIiUT, amb veu i sense vot.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present modificació entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet