logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de febrer de 2019
Consell de Direcciˇ

12987. ACORD EXECUTIU del dia 12 de febrer de 2019 sobre la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació.

El dia 14 de març de 2017 es va aprovar un acord executiu en el qual s’encarregava al vicegerent, mentre no estigués operativa la figura de l’interventor, la realització de la fiscalització prèvia de determinats expedients de contractació.

L’Acord normatiu 12740/2018, de 10 de maig, pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB, va crear la plaça d’interventor a la Universitat de les Illes Balears.

El dia 16 de gener de 2019, després d’una convocatòria pública, es va cobrir la plaça d’interventor mitjançant una comissió de serveis.

Per tal de continuar amb aquest procediment, donar així una solució a la recomanació plantejada per la Sindicatura de Comptes i garantir encara més els principis de legalitat i eficiència en la gestió de determinats expedients de contractació de la Universitat de les Illes Balears, es considera oportú de regular la fiscalització prèvia en els procediments de contractació que licita la UIB, exceptuant-ne els contractes menors, a partir de l’aprovació del present acord executiu.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat, ha aprovat la implantació de la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació en els termes següents:

Article 1. Expedients sotmesos a la fiscalització prèvia

Amb caràcter general, hi estaran sotmesos tots aquells expedients de contractació que liciti la UIB, exceptuant els contractes menors.

Article 2. Servei encarregat de realitzar la fiscalització prèvia

L’encarregat de dur a terme la fiscalització prèvia a què fa referència aquest acord és l’interventor de la UIB.

Article 3. Abast de la fiscalització prèvia

La informació i els documents administratius que han de ser supervisats en aquesta fase de fiscalització prèvia són els següents:

 1. Informe/proposta de l’òrgan promotor del contracte d’obra, servei o subministrament on s’exposi la necessitat i justificació del contracte.
 2. Certificat de retenció de crèdit, que s’ha d’acreditar mitjançant el document de retenció de crèdit (RC) o el document d’autorització (A), o document substitutiu en el cas d’expedients anticipats de despesa.
 3. Ordre d’inici, en la qual l’òrgan de contractació motivi la necessitat i idoneïtat del contracte.
 4. Justificació que l’import de licitació proposat pel proponent del contracte s’ajusta al preu de mercat.
 5. Plec de clàusules administratives particulars. Aprovat per l’òrgan de contractació i amb l’informe jurídic corresponent.
 6. Acreditació de les condicions exigides per als contractes amb finançament específic. En cas que el contracte es liciti amb crèdit procedent dels fons FEDER, s’ha de tenir cura de l’existència de la publicitat requerida i de l’informe pertinent de la direcció general competent en matèria de fons FEDER.
 7. En cas que es tracti d’un contracte d’obres, informe de supervisió del projecte, acta de replantejament previ, certificat de viabilitat de projecte, aprovació tècnica i, si escau, certificat de disponibilitat dels terrenys.
 8. Si l’expedient afecta diferents anualitats, l’aprovació de la despesa pluriennal per l’òrgan competent.
 9. Si la tramitació és per urgència, la motivació en els termes de l’article 112 del TRLCSP.
 10. Altres aspectes que l’interventor consideri d’interès per garantir la legalitat de la licitació.

Article 4. Resultat de la fiscalització prèvia

L’informe de fiscalització prèvia pot tenir tres conclusions diferents:

 1. Favorable. Es pot licitar el contracte.
 2. Favorable amb observacions. No paralitzen el procediment però, en cas de no tenir-les en compte, s’haurà de motivar.
 3. Desfavorable amb objeccions. Paralitzen el procediment de licitació fins que no s’esmenin o convalidin.

Article 5. Convalidació de les incidències

Quan el resultat de l’informe de fiscalització sigui «desfavorable amb objeccions» amb el contingut dels actes examinats o amb el procediment seguit, l’informe haurà d’indicar els preceptes legals en els quals se sustenten les objeccions. Correspon al Consell de Direcció la convalidació, si escau, de les objeccions que contingui l’informe, sempre de manera motivada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord executiu 12191/2017, de 14 de març, sobre implantació de la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició té efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2019.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de febrer de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet