logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 476 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de febrer de 2019
Consell de Direcciˇ

12986. ACORD EXECUTIU del dia 8 de gener de 2019 sobre autorització de l'ampliació de les despeses per allotjament.

L’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, va regular les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris, estades d'investigació i atencions protocol·làries i de representació (FOU núm. 410, de 23 de gener de 2015).

L'article 8 del dit acord normatiu és dedicat a la indemnització per allotjament, i l’annex I estableix les dietes que s’han de percebre per aquest concepte en territori nacional. El preu màxim que s’hi determina per allotjament suposa, de forma sistemàtica en algunes ciutats de l’Estat espanyol, una problemàtica greu, atesa la impossibilitat de trobar allotjament pel preu estipulat a l’Acord normatiu 11216/2014, a causa dels elevats preus de pernoctació als hotels d'aquestes ciutats.

A la vista del que s’ha indicat i de conformitat amb les previsions de les disposicions addicionals primera i segona de l’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, el Consell de Direcció autoritza el pagament de les factures d’hotel per allotjament superiors al preu establert a l’acord normatiu esmentat fins a un import de 120 euros a l’àmbit de les ciutats següents: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Bilbao i Las Palmas de Gran Canària.

Aquesta autorització es realitza sens perjudici que les despeses d'allotjament subvencionades s'han d'ajustar a les previsions de la convocatòria, del conveni o de la normativa de la subvenció mateixa, i com a màxim poden ascendir a l'import esmentat al paràgraf anterior.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet