logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12926. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2018 per la qual s'anuncia que pròximament es faran públiques les convocatòries de proves selectives d'accés a diferents cossos, escales i subgrups d’aquesta universitat pel torn lliure.

En compliment del que preveuen els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, les ofertes d’ocupació pública corresponents als anys 2015, 2016, 2017, 2018 i l’addicional de 2018, i l’acord entre la Gerència i la Junta de personal d’administració i serveis d’aquesta universitat del dia 16 d’octubre de 2018, aquest Rectorat, ateses les necessitats de personal d’administració i serveis, acorda de convocar pròximament les places que es detallen a continuació:

Subgrup

Cos

Escala/Especialitat/Perfil

Nre. de places

A1

CE d’altres serveis

Tècnic superior de la UIB. Veterinari

1

A1

CE d’altres serveis

Tècnic superior de la UIB. Assessor lingüístic (anglès)

1

A1

CE d’altres serveis

Tècnic superior de la UIB. Enginyer superior

1

A2

CE (TIC)

Tècnic mitjà en tecnologies de la informació i comunicacions de la UIB

11

A2

CE d’altres serveis

Tècnic mitjà de la UIB. Infermer

1

A2

CE d’altres serveis

Tècnic mitjà de la UIB (comunicació/periodisme)

1

A2

CE d’altres serveis

Tècnic mitjà de la UIB (branca de ciències)

1

A2

CE d’altres serveis

Tècnic mitjà de la UIB (gestió. Suport tècnic a l’administració)

1

C1

CE (TIC)

Tècnic especialista en tecnologies de la informació i comunicacions de la UIB

5

C1

CE d’altres serveis

Tècnic especialista de la UIB (imatge i comunicació)

2

C1

CE d’altres serveis

Tècnic especialista de la UIB (altres perfils)

2

C1

CE d’altres serveis

Tècnic especialista de la UIB (tècnic de suport a l’administració)

8

C1

CE d’altres serveis

Tècnic especialista de la UIB (laboratori)

1

C1

CE de biblioteca i arxiu

Auxiliar de biblioteca de la UIB

3

C1

CE de biblioteca i arxiu

Auxiliar de biblioteca de la UIB (tècnic de suport)

1

C2

CE de biblioteca i arxiu

Auxiliar de serveis bibliotecaris de la UIB

8

C2

CE d’altres serveis

Auxiliar de la UIB. Auxiliar de serveis

12

C2

CE d’altres serveis

Auxiliar de la UIB. Oficial d’oficis

1

C2

CE d’altres serveis

Auxiliar de la UIB. Oficial de laboratori

5

C2

CE d’altres serveis

Auxiliar de la UIB. Oficial de laboratori (electrònica)

1

C2

Cossos generals

Auxiliar administratiu de la UIB

47

Les bases de les convocatòries es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), mitjançant un breu resum. La publicació del Butlletí Oficial de les Illes Balears és la que s’ha de prendre com a referència a l’efecte del còmput de terminis per presentar instàncies.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet