logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12925. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de novembre de 2018 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Margalida Coll Grau per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit als serveis administratius de l'Hospital Universitari Son Espases.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis la senyora Margalida Coll Grau per ocupar un lloc de treball de responsable d’àrea, plaça codi 5229, subgrup C1, nivell 21, als serveis administratius de l’Hospital Universitari Son Espases d’aquesta universitat, amb efectes econòmics i administratius del dia 13 de novembre de 2018.

La senyora Margalida Coll Grau, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.