logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12924. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 de novembre de 2018 per la qual es fa pública la composició de la comissió dels estudis propis.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i en virtut del que preveu l’article 12 de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 399, de 4 d’abril), he disposat de fer pública la composició de la comissió d’aquests estudis.

Els membres que en formen part són:

 1. El vicerector competent en matèria de transferència del coneixement, que la presidirà.
 2. La presidenta del Consell Social o la persona que delegui.
 3. El director del CEP o la persona que delegui.
 4. El director de la FUEIB o la persona que delegui.
 5. Cinc representants del col·lectiu de professorat amb experiència en el camp de la formació continuada designats pel Consell de Govern:
  • Sra. Antònia Mas Pichaco (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica).
  • Sra. Eva Aguilar Mediavilla (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació).
  • Sra. Antonia Pades Jiménez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
  • Sra. Margalida Capellà Roig (Departament de Dret Públic).
  • Sr. Pedro A. Rivas Yarza (Departament d’Economia de l’Empresa).
 6. El cap del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o la persona que delegui.

La comissió nomenarà un secretari, amb veu i sense vot.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet