logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12927. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 de novembre de 2018 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor ajudant doctor Enrique Morán Tejada amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Reial decret 104/2002, de 2 d’agost, i amb l'informe del Departament de Geografia, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor ajudant doctor Enrique Morán Tejada pel període comprès entre l'1 d’octubre de 2018 i el 31 de gener de 2019.

De conformitat amb la Resolució de 10 d’agost de 2018 de la Secretaria d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual es concedeixen subvencions de la modalitat B (estades de mobilitat a l'estranger «José Castillejo» per a joves doctors) del Programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d’ensenyament superior i de recerca, i amb l’incís final de l’apartat 1.a) de l’article 6 (Dotació de les ajudes) de la Resolució d’11 de desembre de 2017 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats (BOE núm. 306, de 18 de desembre), el professor esmentat percebrà el 100 per cent de les seves retribucions. Tot això atesa la compatibilitat amb la percepció de les retribucions que li corresponen al centre de adscripció –UIB.

Aquest professor gaudirà de la llicència a la Universitat Estatal de Colorado (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Geografia i Sra. Gerent de la Universitat.