logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12921. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 31 d’octubre de 2018 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Irene Mas Garcia per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d'aquesta universitat adscrit a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis la senyora Irene Mas Garcia per ocupar un lloc de treball de cap d’àrea, plaça codi 150, subgrup A2, nivell 23, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos d’aquesta universitat, amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de novembre de 2018.

La senyora Irene Mas Garcia, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 31 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.