logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12920. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 d'octubre de 2018 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Servei Lingüístic la senyora Marta Cuyàs Gibert.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 3 de l’Acord normatiu 9255/2009, de 17 de novembre, pel qual s’aprova la normativa reguladora del nomenament de col·laboradors honorífics de serveis de la Universitat de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn la senyora Marta Cuyàs Gibert col·laboradora honorífica del Servei Lingüístic per un període de dos anys i amb efectes des del dia d’avui.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. directora del Servei Lingüístic i Sra. Gerent de la Universitat.