logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12919. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d’octubre de 2018 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Antònia Maria Calafat Rivas per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d'aquesta universitat adscrit al Servei Lingüístic.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis la senyora Antònia Maria Calafat Rivas per ocupar un lloc de treball de cap de secció, plaça codi 234, subgrup A1, nivell 25, al Servei Lingüístic d’aquesta universitat, amb efectes econòmics i administratius del dia 17 d’octubre de 2018.

La senyora Antònia Maria Calafat Rivas, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.