logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de novembre de 2018
Rectorat

12918. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d’octubre de 2018 per la qual es nomena la senyora Leila Haegel investigadora col·laboradora de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn la senyora Leila Haegel investigadora col·laboradora de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de juny de 2020, segons el que estableix l'article 3.1 de l'acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) i Sra. Gerent de la Universitat.