logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Consell de Direcció

12904. ACORD EXECUTIU del dia 30 d'octubre de 2018 pel qual es modifica el nombre de vicedegans de la Facultat de Medicina.

L’article 52.1 dels Estatuts de la Universitat estableix: «El degà o director ha de designar els vicedegans o subdirectors d’escola d’entre els professors de la Universitat que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec.» En virtut d’aquesta previsió, el Consell de Govern va aprovar l’Acord normatiu 4464/1999, d’11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 163, de 14 de maig). Aquest acord va ser modificat posteriorment per l’Acord normatiu 4991/2000, de 18 de maig (FOU núm. 177, de 26 de maig), i per l’Acord normatiu 5243/2000, de 19 de desembre (FOU núm. 186, de 19 de gener de 2001).

Les diverses modificacions legislatives produïdes des de l’aprovació de la normativa indicada al paràgraf anterior, juntament amb l’interès per aconseguir una millor eficàcia i eficiència en qualsevol procediment universitari, i, sobretot, la implantació dels nous estudis de grau, provocaren l’aprovació d’una nova normativa que, a més de regular la figura dels vicedegans o subdirectors i determinar-ne el nombre en cada facultat o escola, derogava les anteriors disposicions normatives (Acord normatiu 8880/2008, de 19 de desembre, publicat al FOU núm. 306, de 16 de gener de 2009). Aquest nou acord establia tres vies per determinar el nombre de vicedegans o subdirectors: a) garantir un mínim d’un vicedegà o subdirector per cada titulació (art. 2.2.a); b) assignar altres vicedegans o subdirectors en funció del nombre d’alumnes matriculats a l’estudi (art. 2.2.b) i 2.3); i c) assignar més vicedegans o subdirectors per via extraordinària (art. 3).

Posteriorment, l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer (FOU núm. 309, de 20 de març), va desenvolupar l’Acord normatiu 8880/2008 i va determinar el nombre concret de vicedegans o subdirectors assignats a cada titulació.

El progressiu i constant augment del nombre d’estudiants matriculats als estudis del grau de Medicina i la necessitat d’assolir amb garanties la posada en marxa dels tres cursos restants dels estudis indicats per tenir la primera promoció de titulats fan viable la sol·licitud d’incrementar el nombre de vicedegans adscrits a aquesta facultat.

En conseqüència, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat i 2.1 i 3.1 de l’Acord normatiu 8880/2008, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha acordat de modificar el nombre de vicedegans assignats a la Facultat de Medicina en el sentit següent:

Article 1

S’incrementa amb un vicedegà el nombre de vicedegans adscrits a la Facultat de Medicina, que, a partir d’ara, serà de dos.

Article 2

L’increment indicat es farà efectiu a partir del nomenament i presa de possessió del nou vicedegà.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet