logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 471 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de novembre de 2018
Consell de Direcció

12905. ACORD EXECUTIU del dia 13 de novembre de 2018 pel qual es crea i regula el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears

L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, suposa un pas més en les relacions dels ciutadans amb aquestes a través de mitjans electrònics, atès que disposa que les administracions han de garantir que els interessats s’hi puguin relacionar a través de mitjans electrònics, per a la qual cosa posaran a la seva disposició els canals d'accés que siguin necessaris, així com els sistemes i aplicacions que en cada cas es determinin. Igualment, assistiran en l'ús de mitjans electrònics als interessats que ho demanin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica i a la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic.

En aquest sentit, les universitats han de disposar dels mecanismes adequats per garantir que els interessats es puguin relacionar amb les diferents administracions públiques a través de mitjans electrònics.

Per aquest motiu, els interessats que no disposin dels mitjans electrònics necessaris per identificar-se i signar electrònicament en els procediments administratius podran relacionar-se amb la Universitat de les Illes Balears a través d’un funcionari públic habilitat, tal com preveu l'article 12 de la Llei 39/2015 esmentada.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de crear i regular el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l’autenticació dels ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

La present disposició té com a objecte establir el marc general d’actuació per tal d’habilitar els funcionaris de la Universitat de les Illes Balears per a la identificació i l’autenticació de persones físiques en les seves actuacions administratives, de conformitat amb el que estableix l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 2. Àmbit objectiu

La present disposició s’entén aplicable en l’àmbit de gestió de la Universitat de les Illes Balears i, en particular, als funcionaris que hi estan destinats i que es designin per identificar i autenticar persones físiques que no tinguin mecanismes d’identificació i autenticació per actuar electrònicament en les seves actuacions administratives amb la Universitat de les Illes Balears.

Article 3. Registre de funcionaris habilitats

 1. La Universitat de les Illes Balears inscriurà en un registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l’autenticació dels ciutadans els que s’indiquen a l’annex adjunt.
 2. La inscripció, modificació i cancel·lació als registres de funcionaris habilitats es realitzarà per Resolució del Rector.
 3. L’habilitació serà per temps indefinit, excepte que s’indiqui expressament la data de finalització d’aquesta.
 4. Al registre es faran constar les següents dades dels funcionaris habilitats:
  1. Nom i cognoms del funcionari.
  2. Document nacional d’identitat o passaport.
  3. Lloc de treball.
  4. Data d’alta al registre.
  5. Data de baixa al registre.
  6. Data de finalització de l’habilitació per al tràmit o procediment.
  7. Causa de la cancel·lació de l’habilitació.

Article 4. Publicitat dels funcionaris habilitats

A la Seu electrònica es publicarà una relació de funcionaris habilitats per exercir la identificació i l’autenticació de les persones físiques, en els tràmits habilitats a l’efecte per la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta relació contindrà les dades següents: nom i cognoms i ubicació del funcionari habilitat.

Article 5. Obligacions dels funcionaris habilitats

El funcionari habilitat serà l’únic responsable de la custòdia del certificat digital o les credencials necessàries per a la realització dels tràmits als quals estigui autoritzat.

Article 6. Requisits generals per habilitar els funcionaris

 1. Només es poden habilitar els funcionaris de carrera en situació de servei actiu a la Universitat de les Illes Balears.
 2. A més a més, és imprescindible que disposin d’un certificat electrònic d’empleat públic, sens perjudici que puguin optar, quan sigui possible, per la utilització de les credencials de la Universitat de les Illes Balears.

Article 7. Procediment d’actuació

 1. El funcionari habilitat només pot identificar i autenticar persones físiques que no estiguin obligades a relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics.
 2. El funcionari sol·licitarà a la persona física que s’identifiqui, mitjançant el document nacional d’identitat en vigor, passaport o NIE.
 3. 3El ciutadà ha de consentir expressament que el funcionari públic habilitat dugui a terme la seva identificació i autenticació per a cada actuació administrativa per mitjans electrònics que ho requereixi. Per això, ha d’emplenar i signar el formulari que pot trobar al seu abast a l’oficina d’assistència en matèria de registres habilitada a l’efecte o, si escau, el formulari allotjat a la Seu electrònica de la UIB.
 4. 4. El funcionari habilitat lliurarà al ciutadà un resguard del tràmit electrònic realitzat, així com una còpia del document de consentiment exprés, emplenat i signat per ambdues parts.
 5. 5. Tota la documentació generada al registre de funcionaris habilitats i la còpia de la documentació relacionada amb les actuacions dels funcionaris habilitats es conservaran a l’efecte de prova en els procediments administratius o judicials que puguin tenir lloc.

Article 8. Òrgan competent de la gestió

L’òrgan responsable de la gestió del registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l’autenticació de persones físiques és la Secretaria General.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquesta normativa que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit d’aquesta universitat

Mallorca

 • Margalida Rubí Arbós
 • Maria I. Adrover Camps
 • Apol·lònia Saletas Ordinas
 • M. José Domingo Mestre
 • Antònia Cardell Díaz
 • Maria Magdalena Torrens Sastre
 • Antònia Torrens Homar
 • Ana M. Tovar Ortega
 • Magdalena Obrador Garcia
 • Josefina Galindo Bosch
 • Margalida Torrens Sastre
 • Asunción M. Campello García
 • Bartomeu Mateu Vives

Seu d’Eivissa i Formentera

 • Rosa M. López Garcia
 • Víctor Manuel Francès Belda
 • Marina Arrabal Cormenzana

Seu de Menorca

 • Núria Hidalgo Taltavull
 • Josep A. Pardo Pons
 • Rafael de la Fuente Vidal